MANN MED GREIP

Kommentarar, tekstar og bilde frå Johannes Eggen Mundal. Del gjerne blogginnlegga, men ikkje bruk bilder utan avtale med meg!

Archive for the month “juni, 2017”

Verdens vakreste gjestehavn?

Overskrifta er lånt frå Båt-magasinet sin omtale av den nye gjestehamna i Fjærland. Dei skriv at det nye sørvisbygget og rikeleg tilgang til straum og vatn gjer gjestehamna i Fjærland til ein av dei mest tilrettelagde gjestehamnene i Sognefjorden. Dei store orda ’verdas vakraste’ peikar også på natur og lokalisering, og Båtmagasinet viser til at Fjærland for nokre år sidan blei kåra til ein av verdas vakraste stader, ’der bygda ligg mellom sine mektige tindar og smaragdgrøne fjord’.

img_0745.jpg

Heilt sidan 1990-talet har det vore planar om å gjere noko med området mellom daglegvarebutikken og Hotel Mundal sin eigendom i Mundal. Så tidleg som 2002 kom Mundal sentrum med på Sogndal kommune si ti-på-topp-liste. I 2005 blei det laga ein plan med ’plastring’ (organisert steinfylling) i sjøkanten. Kommunen løyvde pengar til dette, noko som utløyste bygdeutviklingsmidlar frå Innovasjon Norge. Planen hadde eit budsjett på 2,1 millionar.

Planane drog likevel ut. I 2010 inviterte Fjærland bygdalag til eit møte om Mundal sentrum. Der blei det vedteke å sjå bort frå planane om å plastre strandlina. Fjærlendingane ville ha båtkai, parkering og parkanlegg på området. Dette blei vedteke på møtet. Parkanlegg blei seinare omdefinert til torganlegg. Ein såg fort at pengane som var løyvde langt frå var nok til gjennomføre det bygdamøtet hadde vedteke. Sidan det alt var søkt om bygdeutviklingsmidlar etter dei gamle planane, var det ikkje muleg å søke på nytt. Derfor var det trong både for ein omfattande dugnadsinnsats og privat innsamla midlar.

I 2011 arbeidde Bygdautvalet (styret i Fjærland bygdalag) vidare med saka, og bidrog mellom anna med å få til avtalar mellom kommunen og grunneigar. I juni 2011 kontaktar dei ein utflytta fjærlending som tok på seg å teikne og planleggje heile prosjektet på dugnad. September same år la han fram nye planar for Mundal sentrum. Planane blei drøfta på årsmøtet til Fjærland bygdalag, dei blei vedteke, og det vart sett ned ei nemd for prosjektet. Sogndal kommune skulle eige prosjektet, medan Bygdalaget skulle ha ansvar for planleggjing og utføring. For å få godkjent prosjektet måtte arbeidet ha ein godkjent fagperson. Dette ansvaret er også gjort av ein fjærlending med stor dugnadsinnsats.

bolettasteinen.JPG

Denne steinen reiste sogningar til minne om Bolette C. Pavels Larsen

Dei nye planane hadde ein kostnad på 6,5 millionar. Dei offentlege tilskota, inkl. ei tilleggsløyving frå kommunen, var 2,1 millionar. Kort sagt: Det mangla 4,4 millionar. Dette måtte dekkast av dugnadsinnsats og private gåver. Og som ikkje det var nok blei det innlemma nye planar i prosjektet. Det skulle byggjast eit sørvisbygg og Boletta-steinen, som vart reist til minne om forfattaren Bolette C. Pavels Larsen i 1907, skulle flyttast til torget. Bolette var frå Kjørnes i Sogndal. Ho budde mesteparten av livet i Bergen, og var litteraturkritikar i Bergens Tidende. I ei årrekkje var ho i Fjærland om somrane. Ho var den første forfattaren som ga ut bøker på sognamaol. Smaoe skjeldringa, som kom i 1897 har fleire skjildringa frao Fjærland, ei ao dei fortel om tippoldefar min og grannen sitt møte med ei bjøddn.

No staor altso Fjærland gjestahabn ferdige og klar til opning 24. juni. Takka vera ein heisn dugnadsinnsats både frao bygdafolk og frao utflytte fjærlendinga, til alt frao planleiggjing til praktisk gjønoføring. Laongs kaien staor ein laonge trebeink: Fjærland sitjebeink. Dan ha maonge luteigara. Da e eitt ao paofunni til Bygdalaget for å fao finansiert prosjekte. Eg ynskje Fjærland lukka ti med ny gjestehabn og eit flott torg!

Les også: Det innhaldsrike vertshuset i Supphelledalen.

Post Navigation